UGOVOR O KORIŠTENJU PROGRAMSKE PODRŠKE

sklopljen između korisnika programske podrške (u daljnjem tekstu: korisnik)

i Školske knjige d. d., Zagreb, Masarykova 28, kao nositelja svih prava na programskoj podršci

(u daljnjem tekstu: izdavač)

 

1. Predmet je ovog ugovora dozvola za korištenje programske podrške koja je zaštićena odredbama zakona kao autorsko djelo / intelektualno vlasništvo, a koju čine: računalni program, upute za korištenje, aplikacija Rječnici.

 

2. Korisnik postaje strankom ovog ugovora i prihvaća njegove odredbe.

 

3. Izdavač dozvoljava korisniku neprenosivo pravo korištenja programske podrške isključivo za osobne potrebe, u skladu s ovim ugovorom. Korisniku je zabranjeno korištenje programske podrške u komercijalne svrhe.

 

4. Prava intelektualnog vlasništva i autorska prava na svim dijelovima programske podrške, navedenima u točki 1. ovog ugovora, pripadaju izdavaču i drugim osobama koje su navedene u impresumu pojedinih djela i/ili s kojima je izdavač sklopio ugovor.

 

5. Korisnik ne smije dati drugom na korištenje aplikaciju Rječnici. Korisnik ne smije sam, niti smije dozvoliti drugima, da programsku podršku u cijelosti ili djelomično mijenjaju ili, koristeći se pojedinim autorskim djelima ili njihovim dijelovima, izrađuju druga djela ili upotrebljavaju programsku podršku na bilo koji način koji je u suprotnosti s ovim ugovorom i mogućnostima (opcijama) koje nudi sama programska podrška.

 

6. Korisnik ne smije sam, a niti smije dozvoliti drugima da programsku podršku u cijelosti ili djelomično reproduciraju, umnožavaju, dijele odnosno komercijalno upotrebljavaju na bilo koji način.

 

7. Korisnik se koristi programskom podrškom isključivo na vlastiti rizik. Izdavač ne odgovara za gubitak ili štetu uzrokovanu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe programske podrške zbog nemogućnosti pristupa mrežnoj stranici izdavača, problema sigurnosne prirode (hakiranja, računalnih virusa i sl.) ili bilo kakvih problema s računalom korisnika.

 

8. Programska podrška postaje dostupna korisniku u cijelosti nakon pokretanja postupka instalacije, što se bilježi na poslužitelju izdavača.

 

9. Izdavač jamči korisniku da će se programskom podrškom moći koristiti na operativnim sustavima Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, te sve inačice OS X-a veće od 10.5.

 

10. Izdavač će pružiti pomoć korisniku putem e-pošte: info@rjecnici.hr ili telefona 08008668, za bilo koji problem vezan za korištenje programske podrške.

 

11. Korisnik može ostvariti prava iz ovog ugovora time da dokazuje svoj status korisničkim imenom i lozinkom na mrežnoj stranici izdavača.

 

12. Ako se otkrije da korisnik postupa suprotno odredbama ovog ugovora, ovaj se ugovor automatski raskida, a korisnik je dužan nadoknaditi izdavaču učinjenu štetu.

 

13. Pritiskom na polje „prihvaćam uvjete korištenja“ korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovog ugovora, te da je upozoren na materijalnu i kaznenu odgovornost u slučaju postupanja suprotnog ovom ugovoru.

 

14. Za rješavanje sporova koje ugovorne strane ne mogu riješiti sporazumno nadležan je sud u Zagrebu, a mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.